Ισολογισμός 31/12/2018 - 8η Εταιρική Χρήση (01/01/2018-31/12/2018)