Ισολογισμός 31/12/2019 - 9η Εταιρική Χρήση (01/01/2019-31/12/2019)