Ισολογισμός 31/12/2017 - 7η Εταιρική Χρήση (01/01/2017-31/12/2017)