Ισολογισμός 31/12/2016 - 6η Εταιρική Χρήση (01/01/2016-31/12/2016)