Ισολογισμός 31/12/2015 - 5η Εταιρική Χρήση (01/01/2015-31/12/2015)