Ισολογισμός 31/12/2020 - 10η Εταιρική Χρήση (01/01/2020-31/12/2020)