Ισολογισμός 31/12/2012 - 2η Εταιρική Χρήση (01/01/2012-31/12/2012)