Ισολογισμός 31/12/2013 - 3η Εταιρική Χρήση (01/01/2013-31/12/2013)